Ενίσχυση ερευνητικών δράσεων προς όφελος της κοινωνίας της Θράκης

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Δ.Π.Θ., αντιλαμβανόμενο τις κρίσιμες για την ανθρώπινη ζωή επιδράσεις των πρόσφατων πυρκαγιών στη Θράκη, τα τραύματα τα οποία προκάλεσε σε κάθε ζωντανό οργανισμό και στο φυσικό περιβάλλον, προχωρά στην ενίσχυση ερευνητικών δράσεων προς όφελος της κοινωνίας της Θράκης και καλεί τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης να υποβάλλουν προτάσεις δράσεων

Kαλεί τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

να υποβάλλουν προτάσεις δράσεων στο πλαίσιο του προκηρυχθέντος ερευνητικού έργου με τίτλο «Δράσεις με στόχο την άμβλυνση επιπτώσεων των πυρκαγιών στη Θράκη: DUTH to the people». . Από τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θ. θα χρηματοδοτηθούν έως πέντε δράσεις προϋπολογισμού έως 10.000,00€ έκαστη

Στόχος της δράσης

η ενίσχυση της υλοποίησης δράσεων από μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας του ΔΠΘ για τον περιορισμό των συνεπειών των πρόσφατων πυρκαγιών σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο όσο και στο φυσικό περιβάλλον

Υπεύθυνοι των ομάδων δράσεων του έργου δύναται να είναι υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ του Δ.Π.Θ., οποιασδήποτε βαθμίδας. Η προτεινόμενη δράση θα πρέπει να έχει σημαντική επιστημονική και κοινωνική απήχηση και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης που θα ολοκληρωθεί σε δυο φάσεις.

  • Στην πρώτη φάση οι υποβληθείσες από τα μέλη ΔΕΠ Προτάσεις θα κριθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ), η οποία θα αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη του Ιδρύματος (τα τακτικά μέλη επιλέγονται μεταξύ των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης).
  • Σε δεύτερη φάση οι προτάσεις που θα έχουν επιλεγεί αρχικά θα αξιολογηθούν από διευρυμένη επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη τόσο από εκπροσώπους φορέων της Θράκης, οι οποίοι θα λειτουργούν για λογαριασμό του φορέα, όσο και από πολίτες, οι οποίοι θα ενεργούν ατομικά για λογαριασμό τους. Η δεύτερη φάση της αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή εκδήλωση στο Κεντρικό Αμφιθέατρο στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης, ο χρόνος διεξαγωγής της εκδήλωσης θα καθοριστεί με σχετική ανακοίνωση / πρόσκληση στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του ΔΠΘ.